5d77f50866e4db56fd74fb8d_shutterstock_324890576

Viden om høreværn

Støj reduceres bedst ved kilden, og det påhviler arbejdsgiveren via tekniske foranstaltninger eller hensigtmæssig planlægning af arbejdet at nedbringe støjbelastningen mest muligt.

Støj er lydbølger, som forplanter sig igennem luft eller væske ved forskellige frekvenser. Støj reduceres bedst ved kilden, og det påhviler arbejdsgiveren via tekniske foranstaltninger eller hensigtmæssig planlægning af arbejdet at nedbringe støjbelastningen mest muligt. Allerede ved 80 dB(A) begynder støj at blive farlig. Hvis støjbelastningen ikke kan reduceres til under dette niveau, må arbejdet kun udføres hvis der er stillet høreværn til rådighed. Er støjen over 85 dB(A) ( over en 40 timers arbejdsuge ) er høreværn påbudt. Valg af korrekt høreværn afhænger af støjens lydstyrke og frekvensområde, dæmpningsbehovet samt ønsket om kombination med andet sikkerhedsudstyr.

EN Standarder

EN 352-1 Ørekopper

EN 352-2 Ørepropper

EN-352-3 Ørekopper til industrisikkerhedshjelm

EN-352-4 Niveauafhængige ørekopper (medhør)

EN 352-5 Ørekopper med aktiv lyddæmpning

EN 352-6 Ørekopper med audio-kommunikation

EN 352-7 Niveauafhængige ørepropper

EN 352-8 Ørekopper til underholdningsformål

Støjdæmpning og overdæmpning

Det er vigtigt, at det anvendte høreværn giver dæmpning nok til at beskytte hørelsen. Det er dog lige så vigtigt, at det ikke dæmper for meget, så brugeren bliver overbeskyttet. Overdæmpning kan betyde at man ikke høre kollegerne, telefonopkald, alarmer eller andre vigtige signaler. Det anbefalede lydniveau under høreværnet ligger mellem 70-80 dB.

SNR (Single Number Rating)

er en grov beregning, som går ud på, at SNR-værdien angivet på høreværnet fratrækkes det målte støjniveau. Det heraf fremkomne tal bør ligge et sted under 80dB(A)

STØJBAROMETER


Decibel (dB) er et mål for lydens styrke, ligesom grader celsius er et mål for temperatur.
En ændring på 3 dB(A) halverer eller fordobler støjpåvirkningen og registreres tydeligt, men der skal helt op til en ændring på 10 dB(A) førend øret vil opfatte støjen som halveret eller fordoblet. Derfor kan selv ganske beskedne ændringer i støjen have afgørende betydning.
Almindelig industristøj er typisk på 100-110 dB, mens almindelig tale ligger omkring 60 dB.
Frekvensen angiver antal lyd- svingninger per sekund og kald-es Hertz (Hz). En (Hz) er altså 1 lyd-svingning per sekund. Lang-somme svingninger opfattes som dybe toner (bas omkring 125 Hz), mens hurtige svingninger høres som høje toner (diskant, som fx en trompet, omkring 4000 Hz). Unge mennesker med god hørelse kan høre lyde fra 20 til 20.000 Hz.  Almindelig industri- støj ligger ty-pisk i området 2-8000 Hz, hvilket er mellem- og højfrekvensområdet.

HML Metoden

En enkel metode, der angiver hvilket støjniveau, brugeren udsættes for inde under hørevær-net. Når man kender typen af støj eller den eksakte støjstyrke, kan man vælge det korrekte høreværn ud fra HML-værdierne (Høj-, Mellem- og Lavfrekvens støj). Jo højere HM-værdier desto bedre dæmpning af højfrekvensstøj, og jo højere ML-værdier desto bedre dæmpning af lavfrekvensstøj. Støjen, som man skal beskytte sig mod måles med en støjmåler i en dB(A) og dB(C) vægtning.

Køb din ørepropper hos ArenaSafety.dk

Kilde: ICM